adaptogeenit.com

Elontieto, eli suomalainen ajurveda on modernia kansanviisautta, muinaista terveysoppia ja elämänfilosofiaa. Käytännössä yksi Elontiedon päätavoitteista on luoda yhtenäinen teoriapohja modernille suomalaiselle perinnelääkintäjärjestelmälle.

Elontiedossa tulkitaan Kalevalaista perinnettä ajurveedisen (ayurveda, elämän tiede) maailmankuvan mukaisesti. Elontieto hyödyntää parhaansa mukaan myös modernia tiedettä, joitakin Carl Jungin näkemyksiä, sekä saa inspiraatiota muistakin maailman viisausperinteistä, luodakseen kokonaisen ja modernin Kalevalaisen maailmankuvan.

Uskon ja koen, että kaikkia alkuperäisiä kansoja yhdistävät monet yhteiset näkemykset mm. syklisyydestä, yhdestä eheästä kokonaisuudesta, joka jaetaan joskus neljään vaiheeseen tai elementtiin, kuten vuosi jaetaan kevääseen, kesään, syksyyn ja talveen, tai vuorokausi aamuun, päivään, iltaan ja yöhön.

Sama sykli voidaan nähdä sekä mikro- että makrokosmoksessa ja tämä käsitys on inspiroinut jo tuhansien vuosien ajan ihmisiä luomaan taidetta, filosofiaa, kulttuuria, lääketiedettä, perinnettä ja muita muotoja, jotka aina ottavat oman persoonallisen tai mytologisen ilmiasunsa tullessaan ilmaistuksi eri aikoina, eri kulttuureissa.

Tunnetuista viisausperinteistä juuri intialainen ajurveda on kyetty säilyttämään poikkeuksellisen hyvin ja pidän sitä pätevänä perinteiden yleisavaimena, jonka avulla voimme jäsentää eläväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi myös oman katkenneen ikivanhan perinteemme.

Miksi tarkalleen ottaen ajurveda pitäisi kääntää suomeksi ja sekoittaa soppaan myös Kalevala?

Ensinnäkin siksi, että se tuntuu merkitykselliseltä. Kun opiskelin ajurvedaa Suomen ayurveda instituutissa opin uuden ja laajennetun terveyskäsityksen, joka on mielestäni yhtenevä myös oman alkuperäisen terveyskäsityksemme kanssa. Terveys ei liity ainoastaan kehon ja mielen sisäpuolella olevaan harmoniaan. Terveys tarkoittaa eheää ja kokonaista. Käytännössä terveyden käsitteeseen sisältyy siis harmoninen suhteemme yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen kulttuuriimme, joka liittää meidät välittömään elinympäristöömme, omaan luontoomme, käyttämäämme kieleen, lapsuusmuistoihimme, sukuumme, geneettiseen perimäämme, omaan kansaamme ja henkiseen perinteeseemme.

Elontiedossa katsotaan, että suurin osa kansansairauksistamme ja mielenterveysongelmistamme johtuu siitä että olemme unohtaneet ketä todella olemme, minkä takia elämme epäluonnollisella ja kestämättömällä tavalla. Tämä näkyy mm. elämäntavoissame ja siinä miten kohtelemme luontoa. Kalevalaisessa perinteessä on puhuttu eräänlaisesta sielun osan kadotuksesta, haltiansa kadottamisesta eli haltiattomuudesta. Näin asia nähdään myös ajurvedassa, vaikka ilmaisutapa onkin toinen. Pohjois Amerikan intiaanit puhuivat vastaavasti sielunkadotuksesta. Kansalla on aina myös oma haltia ja suomalaisten kansallishaltia on Väinämöinen.

Suomalaiset sanat resonoivat meissä yleensä enemmän kuin intialaiset. Meillä on omat runonlaulajat ja intialaisilla on omansa. Intiassa on rishi, Suomessa tietäjä. Intiassa on vata pitta ja kapha, suomessa tuuli tuli ja vesi. Intiassa on ojas tejas ja prana, Elontiedossa sisu, kipinä ja hehku. Intiassa on guna, suomessa on väki...

Omassa perinteessämme löyly on henkeä tarkoittava sana ja luonto on tarkoittanut eräänlaista ihmisen syvällistä olemusta. Elontiedossa luonto tarkoittaa täsmällisesti sanoen ihmisen henkis-psykofyysistä ilmenemismuotoa, jonka ajurveedinen vastaavuus on prakriti, joka myös kääntyy hyvin sanaksi luonto. Perimmäinen tarkoituksemme onkin löytää oma luontomme, tulla eheäksi, minimoida erillisyyden tunteemme ja korvata se kuulumisen ja yhteyden kokemuksella.

Tervetuloa tutkimusmatkalle Elontiedon pariin, etsimään juuri sinun omaa täyttä potentiaaliasi!

- Fytonomi, ajurvedakonsultti ja suomalaisen perinteen elvyttäjä, Sami Nuora

Lue lisää ajurvedasta:

- ajurveda -

Sampo Kirjokansi

Sanaselityksiä

 • Panpsykismi(kreik. pan 'kaikki' + psykhē 'sielu') on mielenfilosofinen näkemys, jonka mukaan tietoisuus tai mieli on todellisuuden perustava ominaispiirre, joka on yhtä alkuperäistä tai alkuperäisempää kuin aine ja on olemassa kaikkialla universumissa. (wikipedia)

 • väki = esim yrtin tai ruoan maku (rasa), kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet (guna), lämpövaikutus (virya), kudostason vaikutus (vipaka) ja voima. Lisäksi yrtin, ruoan tai muun asian psykologinen vaikutus; selkeys, liike tai hämmennys (sattva rajas tamas).

 • karma = esim yrtin kokonaisvaikutus, joka johtuu sen ominaisuuksista. Karma on väki toiminnassa. Karma ja väki ovat läheisesti kytköksissä.

 • ominaisuus = kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, 20 vastakohtaa

 • ominaislaatu = tietoisuudenlaadut: selkeys, liike ja hämmmennys (sattva rajas tamas)

 • Kirjokansi = Kosmos, aineellinen maailma, viidestä elementistä ja kolmesta ominaislaadusta koostuva todellisuus. Kirjokannen muita ominaisuuksia on tajunta, aika ja suunta, sekä virtaus, pysyvä muutos. Kaikki multiversumin tasot kuuluvat Kirjokanteen.

 • Sampo = tietoisuus, maailman sielu, aineeton. Kaikki sielut ovat Sammon '‘kipinöitä’, ja kaikki mitä Kirjokannessa ilmenee on Sammon ilmentymää. Sampo edustaa alkutietoa ja alkuharmoniaa.

 • löyly = henki, aineettoman ja aineellisen, eli Sammon ja Kirjokannen välille muodostuva jännite, alkuenergia, joka ilmenee mm. fysiikan lakeina sekä elöiden henkenä, elämänvoimana.


tietoisuus & aine

Tietoisuus, sen luonne ja suhde aineeseen, nk. mind body- problem, sekä näihin liittyvät filosofiset ja tieteelliset kysymykset ovat maailman yksi perustavanlaatuisimmista kysymyksistä. Panpsykismin lähtökohtana on, että tietoisuus on maailmaan (todellisuuteen) kuuluva metafyysisesti perustava ja ei-redusoituva ilmiö. Panpsykismin pohjalta voidaan ajatella, että tietoisuus ja aine ovat saman ilmiön eri aspekteja. Henkisen maailmankuvan mukaan kaikkein perustavanlaatuisimpana on tietoisuus, jonka värähtely ilmenee aineen eri olomuotoina. Aineellisen maailmankuvan mukaan puolestaan aine on ensisijaista ja sen järjestäytyessä ‘oikealla’ tapaa tietoisuus saa alkunsa.

Elontiedossa ilmentymätöntä ja kaiken luovaa tietoisuuta voidaan kutsua Sampoksi ja aineellista ilmenevää maailmaa Kirjokanneksi. Sampo on asioiden perimmäinen subjektiivinen sisäpuoli ja Kirjokansi niiden ulkopuoli. Kumpi näistä kahdesta on ensisijaista - muna vai kana - riippuu tilanteesta ja maailmankuvan käyttötarkoituksesta. Jos halutaan olla onnellisia ja löytää elämälle tarkoitus, asiaa kannattaa usein lähestyä henkisestä perspektiivistä, Sampon kautta, oman itsensä kautta. Jos taas halutaan rakentaa hiukkaskiihdytin, asiaa kannattaa lähestyä tieteellisestä ja aineellisesta perspektiivistä, Kirjokannen kautta. Tietoisuuden ja aineen suhteeseen liittyvä kysymysmerkki on eräänlainen paradoksi, johon kuitenkin Elontiedon filosofian mukaan on olemassa toimiva silta. Sekä tietoisuus että aine ovat yhtäaikaa totta, ne ovat saman asian eri puolia.

Sekä perinteisellä, että modernilla maailmalla on omat tapansa luokitella aineellista maailmaa.

Perinteisen ja modernin aineellisen maailman peruselementit

 • Tieteen aineellisen maailmankuvan mukaan perustavanlaatuisia tekijöitä ovat kvarkit, joista syntyvät mm. 118 alkuainetta tai elementtiä.

 • Elontiedon aineellisen maailmankuvan mukaan perustavanlaatuisia tekijöitä ovat mm. 20 väkeä ja niistä muodostuvat tilan, ilman, tulen, veden ja maan elementit.

väki

Vastakohtaisuuksien kautta ilmentyvä maailma

Suomalaisessa perinteessä eri aineiden, esineiden ja ilmiöiden ominaislaatuisuudesta, voimasta ja vaikutuksista puhuttaessa on käytetty termiä väki. Esimerkiksi luonnon elementeillä, tuulella, tulella, vedellä ja maalla on oma väkensä. Näin ollen vaikkapa tulen kuuma, kuiva ja nouseva luonne johtuu yksinomaa tulen väestä ja palovammat tulen vihoista. Toisin sanoen tuli polttaa. Ayurvedassa voidaan sama asia puolestaan ilmaista vaikkapa niin, että tulen karma on että se lämmittää ja kuivattaa. Suomessa väen oppi, ja Ayurvedassa on aineiden ominaisuuksien oppi (dravya guna); pitkän tradition tuloksena toimivaksi hiottu tieto, joka kuvailee omalla tavallaan asioiden kemialliset, fysikaaliset ja psykologiset vaikutukset ja ominaisuudet.

Elontiedossa väen oppi tutkii mm. ruokien ja yrttien ominaisuuksia ja niiden kokonaisuutta eli väkeä, sekä pyrkii valaisemaan sen miten eri aineet ja luonnon elementit vaikuttavat kehossa ja mielessä. Eri aineille ominainen väki voidaan selvittää aistien ja johdonmukaisen tutkimustyön avulla, kuten tunnustelemalla, katselemalla, maistelemalla, haistelemalla ja kuuntelemalla. Kemiallisen analyysin avulla pääsemme syvälle aineen ja vaikkapa kasvien kemialliseen koostumukseen ja fytoravinteisiin. Kaikki aineet maailmassa koostuvat viidestä elementistä, jotka puolestaan koostuvat 20 eri ominaisuudesta, eli kymmenestä vastakohtaparista. Kaikki eri aineet sisältävät viisi elementtiä erilaisissa keskinäisissä mittasuhteissa. Perusperiaate joka kuvailee aineiden vuorovaikutussuhteita on vastakohtaisuuksien periaate. Vastakohtaisuuksien periaate on on yksi kaikkein perustavanlaatuisimmista metafyysisistä malleista, joka on vielä paljon laajempi käsite kuin aineiden ominaisuuksien oppi, sisältäen mm. filosofisia vastakohtaisuuksia. Koko universumi koostuu kahden vastakohdan (maskuliininen ja aineeton / feminiininen ja aineellinen) välisestä jännitteestä. Lopulta maailmankaikkeudessa vastakohtaisuudet ilmentyvät lukemattomilla eri tavoilla ja olemassaolo on vain femiinisen ja maskuliinisen liitto, jota kaikki olemassaoleva pohjimmiltaan ilmentää loputtoman monin eri tavoin. Dharma, eli tie ja tieto tarkoittavat tasapainotilaa ja elämisen taitoa, maailmassa ilmenevien äärimmäisyyksien keskellä.


Ajurvedan oppi aineiden ominaisuuksista (dravya guna sastra)


Aineellisen maailman tasolla esim. kylmyys lievittyy lämmittämällä ja kuivuus lievittyy kastelemalla. Samankaltainen puolestaan lisää samankaltaisia ominaisuuksia, lämmittäminen lisää lämpöä. Sairaudet nähdään luonnonelementtien vihoina, eli epätasapainotiloina kehossa (kiinalainen, tiibetiläinen, kreikkalainen ja intialainen lääketiede, ja suomalainen terveysoppi 1700- luvulla). Krooniset sairaudet saavat yleensä alkunsa suolistosta, josta elementit niiden haitallisessa muodossaan (kuona) imeytyvät verenkiertoon. Sairauksia aiheuttavan kuonan eteneminen tapahtuu kuusivaiheisen prosessin mukaisesti. Tämä prosessi voi kestää vuosikymmeniä.

Esimerkkejä:

 • Osteoporoosi on tilaelementin liiallisuutta luustossa.

 • Keskittymiskyvyn puute on tuulielementin liiallisuutta mielessä.

 • Närästys on tulielementin epätasapainotila ruoansulatuksessa.

 • Ylipaino ja II tyypin diabetes on vesi ja maaelementtien liiallisuutta kehossa.


Oppi aineiden ominaisuuksista perustuu intialaisten tietäjien maalaisjärkeen ja kokemusperäiseen todellisuuden tarkkailuun, ja sen toimivuutta on testattu tuhansien vuosien ajan. Ayurvedisen ravitsemustiedon ja ruokavalio-opin, sekä kuuden maun opin perusta on aineiden ja elementtien ominaisuuksien opissa, eli väen tieteessä.


20 aineen ominaisuutta ovat

raskas - kevyt

hidas - terävä

kylmä - kuuma

rasvainen - kuiva

tahmea - karhea

sakea - nestemäinen

pehmeä - kova

staattinen - liikkuva

hienoinen - suurikokoinen

samea - selkeäViisi elementtiä ja niiden väet

 • tilan väki: kylmä, kuiva, kevyt, hienoinen, staattinen, karhea ja kirkas. Tila vastaa kuuloaistia.

 • tuulen väki: kylmä, kuiva, kevyt, hienoinen, liikkuva, terävä, karhea ja kirkas. Tuuli vastaa tuntoaistia.

 • tulen väki: kuuma, kuiva, kevyt, hienoinen, staattinen, terävä, karhea ja kirkas. Tuli vastaa näköaistia.

 • veden väki: kylmä, nestemäinen, raskas, hienoinen, staattinen, pehmeä, tahmea ja kirkas. Vesi vastaa makuaistia.

 • maan väki: kylmä, kuiva, raskas, karkea, kiinteä, staattinen, tylppä, kova, karhea ja samea. Maa vastaa hajuaistia.


Luonnossa, kuten elävässä ihmisessä elementit muuttuvat biologisiksi voimiksi (mm. doshiksi), joita myös voidaan kutsua väeksi. Luonnossa ja eliöissä niiden ominaisuudet sulautuvat toisiinsa. Maa- elementin sameus sekoittuu veden nestemäisyyteen, ja voi alkaa muuttua limaksi ja tahmeudeksi, mistä muodostuu helposti sairauksia aiheuttavia kuona-aineita. Tila ja tuuli sulautuvat yhteen ja muodostavat biologisen tuulen, joka vastaa mm. elimistön kaasuista ja sähköimpulsseista. Tuli ja vesi muodostavat biologisen tulen ja vesi ja maa muodostavat nesteet ja limat. Näin ollen esimerkiksi biologinen tuuli ja tuli alentavat nesteitä ja limoja, ja nesteet ja limat alentavat tuulta ja tulta.

Tulielementti vastaa elimistössä ruoansulatuksesta ja entsyymitoiminnasta ja ayurvedassa sitä kutsutaan agniksi.


Ominaisuuksien vaikutukset mieleen: kolme ominaislaatua lyhyesti

20 ominaisuuden lisäksi on oppi kolmesta ominaislaadusta, jotka kuvailevat ensisijaisesti tietoisuuden- ja mielentilaa, mutta myös ympäristön ominaisuuksia.

 • Selkeys: kirkkaus, keveys ja staattisuus lisäävät omalta osaltaan selkeyttä mielessä (sattva). Selkeys liittyy terveyteen ja hyvinvointiin, meditaatioon, oivallukseen, intuitioon, sisäiseen rauhaan, ymmärrykseen, mielen selkeyteen, autuuteen, tyytyväisyyteen, viisauteen, myötätuntoon ja muihin korkeimpiin hyveisiin. Selkeyden tilassa löyly, eli sisu, kipinä ja hehku ovat tasapainossa.

 • Liike: liiallinen liike, kylmyys, kuumuus, kuivuus, keveys ja terävyys lisäävät omalta osaltaan mielen liikettä (rajas). Liike liittyy positiivisessa mielessä ajatteluun, toimintaan, mielen aktiivisuuteen, tarmoon, ongelmien ratkaisuun, aloitteen tekemiseen, muutoksen aikaansaamiseen, intohimoon, kiihkeyteen, mielihyvään, aistinautintoihin ja yleisesti tehtävien suorittamiseen. Negatiivisessa mielessä liike liittyy egoismiin, älyn ja aistien väärinkäyttöön, kiihtyneisyyteen, hermostuneisuuteen, keskittymiskyvyn häiriintymiseen, liialliseen kilpailuviettiin, ylikriittisyyteen, liialliseen kiihkeyteen, riippuvuuksien syntymiseen ja akuutteihin sairauksiin. Liikkeen tilassa kolme aarretta ärsyyntyvät.

 • Hämmennys: liiallinen staattisuus, raskaus, tahmeus ja sameus lisäävät omalta osaltaan mielen hämmennystä (tamas). Positiivisessa mielessä hämmennys on puhtaasti hitautta, joka liittyy nukkumiseen, yltäkylläisyyteen ja hetkelliseen mielihyvään sekä aistinautintojen täyttymykseen. Negatiivisessa mielessä hämmennys liittyy harhaisuuteen, tietämättömyyteen, itsepetokseen ja valehteluun, itsensä kadottamiseen, ahneuteen, vallan väärinkäyttöön, manipulointiin, väkivaltaan, riippuvuuksiin, kroonisiin sairauksiin, mielenterveysongelmiin, vääristyneisiin moraalisiin arvoihin ja masennukseen, alakuloon, negatiivisuuteen, pessimismiin, uhriutumiseen, haitalliseen narsismiin. Hämmennyksen tilassa hehku on himmentynyt ja kipinä ja sisu ovat epätasapainossa.

Myyttinen maailmankuva

Tyypillinen noitarumpu kuvaa kolmitasioisen maailman. Kuva: Sodankylä verkkolehti

Tyypillinen noitarumpu kuvaa kolmitasioisen maailman. Kuva: Sodankylä verkkolehti

Ylinen Keskinen ja Alinen

Kolme ominaislaatua kuvataan joskus myyttisellä kielellä mm. jumalten maailmaksi, ihmisten maailmaksi ja demonien (2) maailmaksi. Kantauralilaisessa ja suomalaisessa maailmankuvassa puhutaan mm. Ylisestä, Keskisestä ja Alisesta (3) ja Buddhalaisuudessakin puhutaan jumalten, ihmisten ja demonien maailmasta. Ayurvedisesti tarkasteltuna näissä on kyse tietoisuudentilasta tai mielen ominaislaadusta (kolme gunaa), joka määrittää sielun olemisen laadun, yksilöllisen “värähtelyn” ja näin ollen sen miten hän maailman näkee ja kokee, minkä parissa hän elämässään toimii ja mihin hänen huomiokykynsä suuntautuu. Ominaislaadut liittyvät myös ympäristöön niin että esimerkiksi

 • selkeyttä lisäävät terveys ja hyvinvointi, puhdas luonto, luomu ruoka, nautinnollinen hiljaisuus ja klassisen musiikin kuuleminen.

 • liikettä lisäävät kiire ja stressi, vilkas kaupunkiympäristö, kahvin juominen, stimuloivat harrastukset ja kiihdyttävän musiikin kuuleminen.

 • hämmennystä lisäävät sairaalloinen ja välinpitämätön elämäntapa, saastunut ja sotkuinen ympäristö, negatiivinen seura ja prosessoidun ruoan syöminen sekä huumeet.

Kaikki aistittavissa oleva vaikuttaa ihmisiin tämän periaatteen kautta, sillä koko maailma koostuu kolmesta ominaislaadusta (2). Tiivistelmä kolmesta ominaislaadusta löytyy täältä.

Alitajunta, symbolit ja tuonpuoleinen

Carl Jung

Carl Jungin (syvyyspsykologi) mukaan ihmiset projisoivat aina osan psyykestään ympäröivään maailmaan, myös elottomiin esineisiin. Näin ollen ihmisestä voi tuntua siltä, että joillakin asioilla on “salainen sielu”, tai “salaperäinen elävyys”. Rationaalisuutta ihainnoivana aikana alitajunta pyritään joskus täysin vaijentamaan, aivan kuin se olisi pelkästään turhaa taikauskoa aiheuttava häiriötekijä. Sitä psyyken osaa mikä projisoituu ulkoiseen maailmaan kutsutaan Jungilaisittain varjoksi, piilotajunnaksi tai primitiiviseksi mieleksi. Se ilmaisee sisältönsä mysteerinomaisesti alkaen siitä missä rationaalinen mieli saavuttaa rajansa. Myöskin Jung totesi, että psyyke ja aine ovat itseasiassa saman ilmiön kaksi eri puolta; sisäpuoli ja ulkopuoli. Jungin mukaan piilotajuntaa ei voida täysin vaijentaa, vaikka sen olemassaolo ja merkitys voidaankin pyrkiä kieltämään. Alitajunta tai primitiivinen mieli on hänen mukaansa erottamaton osa ihmisen psyyken kokonaisuutta ja evoluutiota. Jugin mukaan ihmisen tulisikin integroida oma varjonsa osaksi omaa persoonaansa (5).

Elias Lönnrot

Suomalaisessa perinteessä on tunnettu mm. varjosielun ja haltian käsitteet, jotka voidaan liittää käsitykseen piilotajunnasta, tiedostamattomasta- tai alitajuisesta mielestä.

Siitä tosiasiasta, että suomalaiset käyttävät useaa nimitystä tämän tilan kuvaamiseksi, ymmärtää jo ettei se ole mikään tuntematon tai epätavallinen ilmiö. Niiden, jotka ovat joutuneet tällaiseen tilaan, sanotaan olevan haltiansa luona (olla haltioissaan), mutta kun kuvataan miten se tapahtuu sanotaan että he ‘lankevat loveen’. “ (7)

Elias Lönnrot kirjoitti väitöskirjansa suomalaisesta maagisesta lääketieteestä, jota hän erään tulkinnan mukaan luonnehti symbolien voimasta toimivaksi, runojen ja loitsujen muodossa ilmeneväksi hypnoosiksi, nk. animaalis- magnetismiksi. Magiassa sanoilla, symboleilla, esineillä, ihmisillä, teoilla, eläimillä, paikoilla ja luonnonilmiöillä on erityistä väkeä, jonka terapeuttista käyttöä moderni ihminen kutsuisi suggestioksi, NLP:ksi, hypnoosiksi, placeboksi tai noceboksi. Lönnrotin mallissa mainitaan mm. tiedon päiväpuoli ja yöpuoli, sekä alkuperäinen tieto eli magia, ja kaiken tiedon jumalallinen alkuperä , jotka muodostavat loitsusta toimivan selitysmallin. (7). Suomalainen magia muistuttaa tietyllä tapaa intialaisten mantran tiedettä.

Piilotajunta ja tietoinen mieli voidaan rinnastaa haltioitumisen/tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen käsityksiin. Ylinen, Keskinen ja Alinen eli selkeyden, liikkeen ja hämmennyksen ominaislaaudut ovat nähtävillä sekä tässä näkyvässä arkitodellisuudessa, että ‘tuonpuoleisessa’. Tämän ei kuitenkaan tarvitse sulkea pois sitä, etteikö maailmassa voisi olla lisää monia erilaisia ulottuvuuksia, joihin esimerkiksi shamaaneilla ja noidilla on pääsy. Kenties tulevaisuudessa tiedemiehillä voisi olla kyky matkustaa multiversumin erilaisiin tasoihin.

Maailman sielu

Ayurvedisen maailmankuvan mukaan kaiken taustalla on tietoisuus, maailmansielu (Brahman), joka ilmaisee itsensä lukemattomin eri tavoin, erilaisina metafyysisinä periaatteina, joista on puhuttu mm. jumaluuksina. Elontiedossa Kirjokannen- eli ilmenevän maailmankaikkeuden taustalla olevaa ilmentymätöntä maailmansielua, kosmisen tasapainon ja alkuharmonien ylläpitäjää voidaan kutsua Sammoksi. Kaikki kansanperinteestä löytyvät jumaluudet ja haltiat ovat saman alkuperän eri ilmentymiä tai aspekteja, kosmoksen metafysiikkaa selittäviä myyttejä ja Sammon väkeä. Jotkut haluavat korostaa sen feminiinistä jumaluutta kuten Äiti maata, tai jotkut vaikkapa Väinämöistä, Seppo Ilmarista, Jumalaa, Allahia, Vishnua, tiedettä jne. Kaikki ovat kuitenkin lopulta saman kokonaisuuden eri aspekteja, kuten talvi, kevät, kesä ja syksy ovat vuoden eri aspekteja.

Suomalaisten kansallishaltia on Vaka Vanha Väinämöinen, tietäjä iän-ikuinen, joka on myös kaikkien tietäjien ja parantajien haltia.

Käpälikkö eli Hannunvaakuna symboloi Sampoa. Kuvan lähde.

Käpälikkö eli Hannunvaakuna symboloi Sampoa. Kuvan lähde.

Ja se joka ymmärtää, että
aineellinen luonto yksin toimii
ja että ihmisen itse ei ole mukana toiminnassa
ymmärtää todella.
- Bhagavad Gita


Lähteet:

Sampo Kirjokansi- esitysmallin kehyksenä on ayurvedan samkhya filosofia.

 1. Vasant, D, Lad. Textbook of Ayurveda - Fundamental Principles, Volume 1, The Ayurvedic Press, 2002, First Edition

 2. Bhagavadgita, suom. Mari Jyväsjärvi Stuart, Viisas Elämä Oy

 3. Risto Pulkkinen, Suomalainen kansanusko - Samaaneista saunatonttuihin, Gaudeamus Oy, 2014, 2. Painos, s 36 - 41

 4. http://sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/uploads/2012/08/schefferus-kemin-lapin-noitarumpu1.png

 5. Carl G. Jung, Symbolit - Piilotajunnan kieli, Otava, Helsinki, 2. painos

 6. Tieteen kuvalehti - Universumimme on vain yksi monista

 7. Risto Santavuori, Loitsu - Kalevalan avain, Salakirjat, 2016

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.